История

ТК – ХОЛД АД започва своето функциониране през 1996 г., когато за участие в масовата приватизация е създаден Мениджърско работнически приватизационен фонд „Труд и капитал” АД.

След първата емисия акции Фондът набира над 2 млн.лв. уставен капитал от близо 90 хил.  акционери.

Първото акционерно събрание е проведено през м. Септември 1996 г.

През следващата 1997 г.,  след промени в Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, МРПФ „Труд и капитал” се преобразува в Холдинг, а през 2002 г. се преименува в „ТК-ХОЛД”.

През 1999 г. беше предложена нова емисия акции, за увеличаване на капитала на Холдинга. След това увеличаване капиталът   надхвърли  4 млн лв.

С №20140715145753 в търговския регистър е вписано решението на Общото събрание на акционерите от 09.07.2014 г. за увеличаване на капитала на ТК-Холд АД със собствени средства на дружеството по реда на чл.197 от ТЗ и в тази връзка промяна на устава, както следва: капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 8 539 384 (осем милиона петстотин тридесет и девет хиляди триста осемдесет и четири) лева, разпределен в 8 539 384 (осем милиона петстотин тридесет и девет хиляди триста осемдесет и четири) акции. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответства една нова акция.

През последните години Холдингът се развива стабилно и последователно изпълнява стратегическите цели, поставени от неговите акционери. Въпреки продължилата криза в предприятията на холдинга са запазени ресурси, които биха позволили при наличие на подходящи условия да се възобнови дейността им.

Създаването на Холдинга се свързва с решение на ръководството на КНСБ да осигури за своите членове и техните семейства алтернатива на участието им в масовата приватизация. Това решение задължаваше Конфедерацията да осигури информация и да разясни същността на процеса на масовата приватизация, но не задължаваше нито членовете на организацията, нито самата Конфедерация да стават учредители или да участват под друга форма в създаването на дружеството.

Първоначално набраният капитал (2 282 205 лв. от над 89 000 акционери) беше вложен на публичните търгове в акциите на над 80 дружества. Като в някои бяха купени максимално възможния за това време процент от 34 %, а в други – значително по-малко, в зависимост от желанието и офертите на конкурентните приватизационни фондове.

Първото акционерно общо събрание се състоя на 26.09. 1996 г. в зала № 1 на НДК. На него бяха приети решение за учредяване на приватизационния фонд, решението за приемане на устава и останалите устройствени актове и решение за избор на управителните органи.

През 1997 година с промени в Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества пред приватизационните фондове възникна алтернативата или да станат инвестиционни дружества с основен предмет на дейност покупка и продажба на акции, или да се преобразуват в холдингови дружества, които да се занимават с управление на акции. По решение на ОСА МРПФ се преобразува в холдинг, запазвайки името си – „Труд и Капитал” Холдинг.

През 1999 г. беше поискано и получено разрешение за увеличение на капитала на дружеството. Причината за поисканото увеличение беше потребността от свежи пари, които да бъдат инвестирани във възстановяването и развитието на предприятията от портфейла на Холдинга.

Сравнително малка част от първоначалните акционери участва в това увеличение, въпреки предимството, което им беше предоставено. От институционалните инвеститори КНСБ и няколко нейни федерации и около 100-тина физически лица проявиха активност и се ангажираха с парични вноски при съотношение 1 лв и 50 ст.  за една акция с номинал 1 лв.

При последващото набиране на капитал в холдинга купиха акции няколко юридически лица, нито едно от които не е било учредител. От новите акционери на холдинга нямаше никой, който да  е успял да консолидира мажоритарен дял.

С това увеличение  капиталът и акциите на холдинга станаха 4 269 692 лв. След цитираното увеличение на капитала от тази година капиталът и акциите на холдинга са вече 8 539 384 лв., като всеки акционер удвоява участието си в собствеността на холдинга.

Развитието на ТК Холд АД (преименуването беше направено през 2002 година) премина през няколко етапа:

Първият етап беше свързан с покупка и размяна на акции, така че самостоятелно или в съдружие с партньори да се постигне възможност да се управляват максимален брой предприятия;

Вторият етап целеше да изберем предприятията, в които можехме да консолидираме акциите и реално да постигнем такива резултати в управлението им, които да удовлетворят както акционерите на холдинга, така и акционерите на самите предпиятия. След задълбочен анализ и комплицирани преговори със съсобствениците успяхме да продадем част от акциите си в едни и да купим в други предприятия, така че да поемем отговорност за инвестициите, които следва да се направят в предприятията. За съжаление в част от предприятията до споразумение с партньори и съсобственици не се стигна и това се оказа фатално за предприятията, а доведе и до загуба за холдинга. Така например в Диамант АД и Агроекохим-Р АД Разград, Белопал АД Белослав, Стомана АД  Перник – предприятия, в които имахме между 3 и 30 % от собствеността, се стигна до отстраняването ни от управление и последващи фалити. Това остави без работа много хора, а и лиши холдинга от потенциални възможности за развитие.

Третият етап целеше развитието на придобитите предприятия. Според възможностите си Холдингът инвестира в голяма част от предприятията и успя в някои от тях да увеличи размера на печалбата няколко пъти. Към 2007 г. размерът на кредитите, отпуснати на дъщерните предприятия надхвърля 6 млн.лв., разпределени в кредити за оборотни средства и други – за нови инвестиции. Към днешна дата инвестициите вече са над `16 млн. лв., като част от тях за съжаление се използват за преодоляване на последиците от кризата.

Бъдещето на холдинга зависи от променящата се ситуация и решенията на акционерите. Засега е избран пътя на развитие в две посоки: усъвършенстване и модернизиране на съществуващите предприятия и навлизане в нови производствени ниши, за които са създадени условия или има съществуващи предпоставки.

Като пример за това могат да се посочат предприятията  „Модул“ АД, гр.Бяла и „ТК Пролайн” АД, гр. Силистра. В едното Холдингът отпуска кредит за реализиране на цялостна инвестиционна програма, която  позволи на предприятието да предложи конкурентни продукти и цени, вкл. на европейски пазари.

В другото бяха инвестирани средства за откриване на ново предприятие, което да предложи на пазара PVC профил от среден ценови клас, който има характеристики, поставящи го в добра позиция спрямо своите аналози.

Независимо от трудностите и слабо развития български пазар тези две тенденции в развитието на холдинга и неговите предприятия ще се поддържат, докато (или ако) акционерите не решат друго.

Наред с това в някои от предприятията съществува ресурс (открити и закрити производствени площи, кадри, мениджмънт и др.), който не е използван, защото не са били налични всички предпоставки за реализацията му. Една от задачите, които следва да се реализират в бъдеще е раздвижването, активизирането на този ресурс – било чрез възстановяване на дейността, било чрез създаване на съвместни дружества с потенциални партньри, било чрез продажбите на активите.

Съществено направление на бъдещата работа, произтичаща от решения на акционерите, но и от логиката от развитието на страната са проектите, които се подготвят и с които ще се кандидатства за финансиране от ЕС.  Въпреки трудностите, които има холдингът при съществуващото законодателство да кандидатства по програми със сигурност акционерите на холдинга очакват развитие в тази посока. Дали това ще доведе до преструктуриране на портфейла на холдинга – на този етап е рано да се каже.

Последното направление от бъдещото развитие, заложено от решенията на акционерите е по-нататъшното „откриване” на дружеството, т.е. търсенето и привличането на партньори, съвместно с които да се навлиза в нови пазари и нови производства.

Ясно е, че на фона на инвестиционната и финансова обстановка в страната от 2008 г. и до сега не е създадена подходящата за това атмосфера, но макар и трудно и с ограничения е необходимо да се развиваме и в тази посока, за да увеличим и административния и финансовия си капацитет.