rezume-na-holdinga

zx660_965284ТК – ХОЛД АД започва своето функциониране през 1996 г., когато за участие в масовата приватизация е създаден Мениджърско работнически приватизационен фонд „Труд и капитал” АД.
През годините Холдингът се развива стабилно и последователно изпълнява стратегическите цели, поставени от неговите акционери.
Бъдещето на холдинга зависи от променящата се ситуация и решенията на акционерите. Засега е избран пътя на развитие в две посоки: усъвършенстване и модернизиране на съществуващите предприятия и навлизане в нови производствени ниши, за които са създадени условия или има съществуващи предпоставки.
Ясно е, че  инвестиционната и финансова обстановка в страната от 2009 г. и до сега не създаде подходящата за това атмосфера, но макар и трудно и с ограничения е необходимо да се развиваме и в тази посока, за да увеличим и административния и финансовия си капацитет.

Разкриване на информация от ТК-Холд АД на обществеността

ТК-Холд АД разкрива регулираната информация на обществеността чрез информационна агенция Файненшъл Маркет Сървисиз ЕООД с предишно наименование Сервиз Финансови Пазари ЕООД. Дружеството е оператор на система за предоставяне на информация по електронен път по смисъла на чл. 27 от Наредба № 2 на КФН – extri.bg. Дружеството поддържа и информационна платформа x3news.com, за оповестяване на обществеността на регулирана информация по смисъла на чл. 100т от ЗППЦК и Наредба № 2, както и друга, нерегулирана информация.