rezume-na-holdinga

zx660_965284ТК – ХОЛД АД започва своето функциониране през 1996 г., когато за участие в масовата приватизация е създаден Мениджърско работнически приватизационен фонд „Труд и капитал” АД.
През годините Холдингът се развива стабилно и последователно изпълнява стратегическите цели, поставени от неговите акционери.
Бъдещето на холдинга зависи от променящата се ситуация и решенията на акционерите. Засега е избран пътя на развитие в две посоки: усъвършенстване и модернизиране на съществуващите предприятия и навлизане в нови производствени ниши, за които са създадени условия или има съществуващи предпоставки.
Ясно е, че на фона на инвестиционната и финансова обстановка в страната от 2009 г. и до сега не създаде подходящата за това атмосфера, но макар и трудно и с ограничения е необходимо да се развиваме и в тази посока, за да увеличим и административния и финансовия си капацитет.

Представяне на консолидиран междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

ТК-Холд АД представи на БФБ и пред КФН своя консолидиран междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

За повече информация виж секция “Финансови отчети” на електронната страница.