Защита на личните данни в ТК-Холд АД

За нас е от важно значение защитата на личните данни на нашите акционери при използването на услугите на дружеството и искаме да Ви информираме как, за какви цели и в какви срокове се обработват Вашите лични данни. Тази информация се съдържа в Политика относно обработването на лични данни в ТК-Холд АД.

 • Вашите лични данни се използват само за цели, предвидени в закона.
 • Вие имате право на достъп до своите лични данни на адреса на дружеството: п.к. 1618 София, бул. „Цар Борис III-ти” №140.
 • Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител.
 • Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства.
 • ТК-ХОЛД АД не променя и не разкрива лични данни на своите акционери и не предоставя събраната информация на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.
 • ТК-ХОЛД АД не предоставя лични данни за целите на директни маркетингови кампании.

  Политика относно обработването на лични данни в ТК-Холд АД
  Условия и ред за достъп до лични данни

  Акционери

  Дружеството е основано на 26.09.1996 г. с капитал от 2 282 205 лв. През 1997 г. капиталът е увеличен чрез инвестиционни бонове по решение на Надзорния съвет, прието единодушно на заседание, проведено на 20.01.1997 г., в София. Капиталът е увеличен чрез публично предлагане на акциите от емисията за увеличаване на капитала. Акциите от емисията, с която е увеличен капиталът, са предложени и записани само срещу инвестиционни бонове. Публичното предлагане на акциите е извършено след публикуване на потвърден от Комисията по ценните книжа и фондовите борси (КЦКФБ). Капиталът е увеличен с 27 776 лв. до 2 309 981 лв. разпределени в 2 309 981 обикновенни, поименни акции.

  С протокол No2 от 16.03.1999 г. от Надзорният съвет на Труд и Капитал Холдинг АД (сега ТК-ХОЛД АД) е взето решение, за увеличаване на капитала. Записани са нови 1 959 711 акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,5 лева. С решение на Софийски градски съд от 07.10.1999 г. е вписано в търговския регистър увеличаването на капитала на Труд и Капитал Холдинг АД от 2 309 981 лева на 4 269 692 лева. Увеличаването на капитала на Дружеството е вписано в регистъра, воден от КЦКФБ (в момента Комисия за финансов надзор).

  С №20140715145753 в търговския регистър е вписано решението на Общото събрание на акционерите от 09.07.2014 г. за увеличаване на капитала на ТК-Холд АД със собствени средства на дружеството по реда на чл.197 от ТЗ и в тази връзка промяна на устава, както следва: капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 8 539 384 (осем милиона петстотин тридесет и девет хиляди триста осемдесет и четири) лева, разпределен в 8 539 384 (осем милиона петстотин тридесет и девет хиляди триста осемдесет и четири) акции. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответства една нова акция.

  Капиталът на компанията е 8 539 384 лв. разпределен в 8 539 384 обикновенни, безналични, поименни акции с номинална стойност от 1,00 лв.

  Към 09.10.2018 г., акционери на ТК-ХОЛД АД са 76 119 физически и 21 юридически лица.