Какъв е размера на дивидента за акционерите на ТК-Холд АД?

1. За финансовата 1996 година Общото събрание на акционерите на Дружеството не е вземало решение за изплащане на дивиденти.

2. За финансовата 1997 година Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение за изплащане на дивиденти в размер на 0,131 лева на 1 акция.

3. За финансовата 1998 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение за изплащане на дивиденти в размер на 0.265 лв. на 1 акция.

4. За финансовата 1999 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение за изплащане на дивиденти в размер на 0.117 лв. на 1 акция.

5. За финансовата 2000 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение за изплащане на дивиденти в размер на 0.117 лв. на 1 акция.

6. За финансовата 2001 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение за изплащане на дивиденти в размер на 0.082 лв. на 1 акция.

7. За финансовата 2002 година Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение да не разпределя дивиденти.

8. За финансовата 2003 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение за изплащане на дивиденти в размер на 0.091 лв. на 1 акция.

9. За финансовата 2004 година Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение да не разпределя дивиденти.

10. За финансовата 2005 година ТК-Холд АД няма печалба и не разпределя дивидент.

11. За финансовата 2006 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение за изплащане на дивиденти в размер на 0.100 лв. на 1 акция.

12. За финансовата 2007 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение ТК-Холд АД да не разпределя дивидент.

13. За финансовата 2008 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение ТК-Холд АД да не разпределя дивидент.

14. За финансовата 2009 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение ТК-Холд АД да не разпределя дивидент.

15. За финансовата 2010 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение ТК-Холд АД да не разпределя дивидент.

16. За финансовата 2011 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение ТК-Холд АД да не разпределя дивидент.

17. За финансовата 2012 година Общо събрание на акционерите на Дружеството взе решение ТК-Холд АД да не разпределя дивидент.

18. За финансовата 2013 година ТК-Холд АД не разпределя паричен дивидент, а увеличи капитала си, в резултат на което за всяка една притежавана акция нашите акционери получиха по една безплатна акция.

19. За финансовата 2014 година ТК-Холд АД няма да разпределя дивидент.

20. За финансовата 2015 година ТК-Холд АД няма да разпределя дивидент.

21. За финансовата 2016 година ТК-Холд АД няма да разпределя дивидент.

22. За финансовата 2017 година редовното Общо събрание на акционерите в ТК-Холд АД, проведено на 14.06.2018 г., взе решение да не се разпределя дивидент.

23. На 23.10.2018 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ТК-Холд АД, на което се взе решение за разпределяне на неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2008 г. и част от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2009 г., общо в размер на 988 860.67 (деветстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 67 стотинки) лева за дивидент, което се изчислява като 0,11 лв. за 1 акция след удържан данък върху дивидента по ЗДДФЛ. Раздаването на този дивидент стартира през м.Ноември 2018 г.  в клоновете на Интернешънъл Асет Банк АД за срок от 3 месеца.

В случаите, когато дивидент не е потърсен повече от 5 години, на основание чл.110 от Закона за задълженията и договорите се прилага погасителна давност. В този случай дължимия дивидент е само този, който е разпределян през последните 5 години.

До 2007 г. включително, в предходните години, когато Общото събрание на акционерите е гласувало дивидент, раздаването му е било извършвано чрез Интернешънъл Асет Банк АД (преди Първа източна международна банка АД) в периода  м.Септември – м.Декември на съответната календарна година.

През ноември, 2014 г. ТК-Холд АД създаде организация за издаване на депозитарни разписки, в които са отразени акциите от увеличаването на капитала през 2014 г. Процедурата стартира със заявление от акционер или негов наследник до изпълнителния директор на ТК-Холд АД.