Къде мога да получа депозитарна разписка и полагащият ми се дивидент от ТК-Холд АД?

Депозитарните разписки за притежавани акции са изготвени през 1998 г. През 1998 г. се раздаваха депозитарни разписки в срок от 3 месеца в Първа източна международна банка АД и 6 месеца чрез структурите на КНСБ в областните градове. Към момента депозитарните разписки се съхраняват в ТК-Холд АД на адрес гр.София, район “Овча Купел”, бул. “Цар Борис III” №140. Неполучена депозитарна разписка за притежаваните от Вас акции от ТК-Холд АД може да получите в офиса на ТК-Холд АД на адрес гр.София, район “Овча Купел”, бул. “Цар Борис III” №140 лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно след проверка на самоличността на явилото се лице.

На 23.10.2018 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ТК-Холд АД, на което се взе решение за разпределяне на неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2008 г. и част от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2009 г., общо в размер на 988 860.67 (деветстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 67 стотинки) лева за дивидент, което се изчислява като 0,11 лв. за 1 акция след удържан данък върху дивидента по ЗДДФЛ. Раздаването на този дивидент стартира през м.Ноември 2018 г.  в клоновете на Интернешънъл Асет Банк АД за срок от 3 месеца.