Как мога да продам притежаваните от мен акции от ТК-Холд АД?

Търговията с акциите на ТК-Холд АД се извършва на Българска фондова борса – София АД. Продажбата се извършва чрез брокер – служител в лицензиран инвестиционен посредник срещу заплащане на възнажграждение съгласно Тарифата на конкретния инвестиционния посредник. Данните за лицензираните инвестиционни посредници се обявяват от Комисията по финансов надзор на интернет адрес http://www.fsc.bg.