Какво да правя с акциите от ТК-Холд АД в случай на наследяване от починал родственик?

В случаите на починал родственик, който е притежавал акции от ТК-Холд АД следва да се снабдите с удостоверение за наследници. Всички наследници трябва да сключат пред нотариус споразумение за доброволна делба с нотариално заверени подписи, като трябва да има изрично упоменаване за начина, по който се поделят акциите от ТК-Холд АД. С документът за извършената делба наследниците следва да се снабдят с депозитарна разписка на свое име, което се извършва чрез  лицензиран инвестиционен посредник, който действа като регистрационен агент по договор с Централен депозитар АД. Данните за регистрационните агенти се обявяват от Централен депозитар АД на интернет страницата му.