Къде и как мога да направя справка за притежаваните от мен акции от ТК-Холд АД?

Във връзка и на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила от 25 май 2018 г., справка за притежавания брой акции от акционери физически лица може да се получи само по един от следните начини:

В офиса на ТК-Холд АД на адрес гр.София, бул.Цар Борис III №140 срещу представяне на валиден документ за самоличност или

Справки за притежаваните акции от акционери в ТК-Холд АД могат да се правят на електронната страница на Централен депозитар АД с електронен подпис или с ПИК.