Представяне на индивидуален междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

ТК-Холд АД представи на БФБ АД и пред КФН своя индивидуален междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

За повече информация виж секция “Финансови отчети” на електронната страница.