Представяне на консолидиран междинен отчет към 30.09.2020 г.

ТК-Холд АД представи на БФБ и пред КФН своя консолидиран междинен финансов отчет към 30.09.2020 г.

За повече информация виж секция “Финансови отчети” на електронната страница.